Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2015

aniullka
aniullka
8595 7f40
chodź ucieknijmy stąd,
nikt nie będzie mówił nam co dla nas jest najlepsze.
Reposted fromzenibyja zenibyja viabederektorem bederektorem
aniullka
3014 bc69 500
aniullka
4958 036c
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viabederektorem bederektorem
aniullka
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— zamek z piasku
aniullka
aniullka
Właśnie wstawiłam pranie i coś mi podpowiada, że sama się też dziś wstawię.
aniullka
Zakochaj się, gdy będziesz gotowy, nie, gdy jesteś samotny.
— powoli.
aniullka
6489 9596
Reposted frombloodymary bloodymary vianattaly nattaly
1312 da3e 500
aniullka
9094 c65c
Reposted frommaking-love making-love viabederektorem bederektorem
aniullka
1727 9a2e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianattaly nattaly
aniullka
1212 8b23 500
Reposted fromlastchance lastchance viamenia menia
aniullka
1547 4527 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viabederektorem bederektorem
aniullka
1749 5fd5
Reposted fromcenturylove centurylove viabederektorem bederektorem
aniullka

aniullka
1577 cef4 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

January 23 2015

aniullka
aniullka
6786 9239
Reposted fromscorpix scorpix viamyteatime myteatime
aniullka
6387 8829
Reposted fromShini Shini viamyteatime myteatime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl